Budovanie mesta s prehľadným systémom investícií

Digitalizácia procesu implementácie investičných akcií v meste Trenčín a správa investičných akcií pomocou systémového riešenia.

Prize money pre víťaza: 3000 €

Prize money pre víťazov:

1. miesto 3000 €​
2. miesto 2000 €​
3. miesto 1000 €​

hackathon-trencin

Opis témy hackathonu

Témou hackathonu je digitalizácia procesu implementácie investičných akcií v meste Trenčín a správa investičných akcií rôznych kategórií cez systémové riešenie.

MsÚ Trenčín používa informačný systém samosprávy a produkty balíka Microsoft 365. Výherné riešenie by malo zastrešovať všetky procesy súvisiace s investičnou akciou v rámci technológií dostupných v tomto balíku, prípadne pomocou iných technológií, ktorá však umožní integráciu s Doménovým serverom Active Directory pre potreby adekvátneho notifikovania užívateľov už vytvorených v systémoch MsÚ Trenčín. Pri návrhu riešenia je taktiež potrebné zabezpečiť možnosť integrácie s už používanými informačnými systémami mesta, ktoré sa využívajú na viaceré procesy, napríklad registratúra, zmluvná dokumentácia, plánovanie rozpočtu a podobne.

V súčasnej situácii je správa procesov v podobe zdieľanej excelovej tabuľky, pričom podporné dokumenty k investíciám sú uložené na niekoľkých miestach, čo sťažuje ich dohľadateľnosť a identifikáciu najnovších verzií.

Vzhľadom na vysoký počet individuálnych investičných akcií a časté zvyšovanie ich počtu počas kalendárneho roka má za následok, že je problém administratívne a procesne stihnúť všetky úlohy potrebné na implementáciu investičnej akcie a to napriek pripravenosti financovania.

Očakávané riešenie by malo zabezpečiť:

Výstup hackathonu, ktorý hodnotí porota je prepracovaný ideový návrh / koncept riešenia prezentovaný opisom alebo jednoduchým prototypom napríklad vo Figme, prípadne iným vhodným spôsobom. Porota hodnotí splnenie zadania, nápad a jeho originalitu a tiež používateľskú skúsenosť, pridanú hodnotu a realizovateľnosť navrhovaného riešenia a jeho prezentáciu porote. Viac nájdete v Pravidlách hackathonu.

Hackathon

1. Demaskovanie dezinformácií
 • Rozpoznávanie dezinformácií a iného škodlivého obsahu pomocou smart technológií

 • Označovanie škodlivého obsahu na internete automatizovanou formou

 • Overovanie informácií zo sociálnych sietí
2. Mediálna gramotnosť
 • Testovanie mediálnej gramotnosti interaktívnou formou

 • Rozpoznávanie dezinformácií interaktívnou formou (napr. hra, test, iné…)

 • Zvyšovanie povedomia a odolnosti voči dezinformáciám, budovanie dôvery v mainstreamové a verejnoprávne médiá

Výhercovia

026A0541

1. miesto: tím Opium

Ich idea pozostáva z Microsoft 365 riešenia pre komplexný proces investičných akcií spracovaný ako centrálny HUB mesta.

“Vypracovali sme procesnú analýzu, zapracovali procesy mesta na správu investícií a komunikáciu zamestnancov mesta od potreby investičnej akcie, cez komunikáciu na úrady a inžiniering až po kolaudáciu. Vytvorili sme „jedno miesto pravdy“: Mestský HUB, ktorý nahrádza intranet mesta a umožňuje spravovať investičné akcie vrátane evidencie, notifikácií, dokumentov, komunikácie, generovania dokumentov, rozpočtovania a je personalizovaný pre každého zamestnanca mesta. Súčasťou systému je konektor pre aktualizáciu informácií o investičných akciách na webe mesta. Tím Opium.systems si hackathon veľmi užil! Viac takýchto akcií prosíme!”

Matúš Izakovič

026A0491
2. miesto: tím Gogoľ x ZARF

Vytvorili systém, ktorý sa skladá z administračného rozhrania a verejnej webstránky s jednoduchým prehľadom projektov a investícií určenej k prezentácii aktívnych projektov smerom k občanom. Systém zastrešuje problémy projektového manažmentu, kontroluje dodržiavanie termínov a archivuje všetky zmeny. Vďaka automatickému generovaniu API dokumentácie a API výstupov z každého modulu, umožňuje jednoduchú integráciu do ďalších interných systémov.

„Na tento hackathon sme spojili sily firiem Gogoľ Development a ZARF, aby sme mestu Trenčín priniesli solídne IT riešenie v oblasti manažovania investícií. Tešíme sa, že sa porote náš funkčný prototyp www.inovujemetrencin.sk páčil a naše opätovné umiestnenie v TOP 3 vnímame ako napĺňanie našej misie – zlepšovať slovenské IT a Slovensko ako také“

Adam Pastirčák

026A0456

3. miesto: tím Team 09

Na základe zadania sa rozhodli vyvinúť riešenie, ktoré stojí na M365 cloudových technológiách, čím zaručil jeho použiteľnosť, udržateľnosť a v prvom rade realizovatelnosť. Pointou ich riešenia je jeho prispôsobiteľnosť s ohľadom na potreby užívateľov.

„Hackathon v Trenčíne bol zázračný, na dva dni sme sa presunuli do ideálneho sveta, kde všetko fungovalo, jedlo a pitie sa zjavovalo na stole, všetci sa usmievali, mentori boli k dispozícii, bolo to mega! Veľa sme sa naučili, a to, že sa nám podarilo odkusnúť trochu z prize money nás potešilo a veľmi povzbudilo! Ďakujem všetkým, ktorí tento zázrak priniesli do Trenčína.“

Vlado Sedlák

Procesy súvisiace s realizáciou investičnej akcie:

Interné:

 • Identifikácia potreby investičnej akcie
 • Návrh investičnej akcie
 • Zadanie na projektovanie
 • Rozpočtovanie
 • Inžiniering (povoľovacie procesy, územné a stavebné konanie)
 • Verejné obstarávanie
 • Realizácia & kontrola realizácie

Externé:

 • Informovanie verejnosti o čerpaní verejných zdrojov a jednotlivých investičných akciách
 • Prezentácia pripravovaných investícií
 • Upozornenie na dočasné obmedzenia v meste, vyplývajúcich z realizácie investičných projektov

Challenges - výzvy hackathonu

Výzva pre hackerov

Informačný systém* na riadenie investičných projektov, ktorý bude umožňovať prepojenie s existujúcimi informačnými systémami MsÚ Trenčín.

*Vzhľadom na požiadavku prepojenia novovybudovaného IS na správu a riadenie investičných projektov, musí byť pri návrhu a tvorbe IS riešená otázka interoperability, ideálne formou REST API rozhrania, ktoré bude v budúcnosti možné rozširovať.

 • Identification of harmful content using smart technologies

 • Detection, labeling and fact-checking of disinformation in the online environment

 • Marking the harmful content on the Internet via an automated system

 • Validating the information shared on social media

Súčasťou očakávaného riešenia je:

 • Identification of harmful content using smart technologies

 • Detection, labeling and fact-checking of disinformation in the online environment

 • Marking the harmful content on the Internet via an automated system

 • Validating the information shared on social media

Ciele Hackathonu

Vytvoriť digitálny systém, ktorý pokryje všetky procesy implementácie investičných akcií v meste Trenčín, prinesie zlepšenie interných procesov, definuje zodpovednosti za prebiehajúci proces a bude obsahovať nadstavbu systému pre verejnosť s detailnými dátami v reálnom čase.

Program

Piatok – 10. novembra 2023

8:00 – 9:00

Registrácia účastníkov + ranná káva9:00 – 9:20

Slávnostné otvorenie9:20 – 9:40
Vysvetlenie zadania a výzvy9:40 – 10:00

Predstavenie mentorov


10:00 – 13:30

Hackovanie13:30

Obed19:00

Večera + networking20:00 – 00:00

Hackovanie

Sobota – 11. novembra 2023

00:00 – 8:00

Hackovanie8:00 – 9:30

Raňajky13:00

Obed13:30 – 14:30

Workshop: Ako vyhrať hackathon15:30

Odovzdanie prototypov pre porotu17:30 – 20:00

Pitch contest súťažiacich + hodnotenie riešení porotou,20:00 – 21:00

Vyhodnotenie poroty21:00 – 23:00

Networking

Často kladené otázky

Zadávateľom a zároveň vlastníkom témy hackathonu je mesto Trenčín.

Odporúčaná veľkosť tímu je 2 až 5 ľudí (na základe historických skúsenosti z organizácie hackathonov doma aj v zahraničí).

Odporúčané role v time sú:
● TECH účastníkom sa rozumie účastník, ktorý spĺňa aspoň dve kritériá z nasledovných: zvládne písať kód, tj ovláda akýkoľvek programovací jazyk, ovláda dizajnové nástroje, dokáže vytvoriť online prototyp, má vyštudovanú výpočtovú techniku.
● BIZNIS účastníkom sa rozumie účastník, ktorý vie navrhnuté riešenie projektovo manažovat počas hackathonu a na záver, počas finálovej prezentácie, vie riešenie “predať” porote.

Samozrejme, ak účastník tímu nesplní ani jednu z vyššie uvedených kritérií, stále môže preukázať drive, ambíciu, má nápad, je kreatívny, je na hackathone vítaný a nie je diskvalifikovaný.

Zloženie tímov sa môže meniť pred hackathonom. Zloženie tímov je nemenné počas hackahtonu, to znamená, že nemôžu počas hackathonu, po oficiálnej registrácii a check-in pribudnúť nový člen tímu, ktorého meno alebo emailová adresa neboli uvedené pri registrácii alebo pri check-in v úvodný deň podujatia.

Akonáhle odošleš svoju prihlášku, do 24 hodín ťa kontaktuje (či už mailom, alebo telefonicky) člen tímu hacknime.to s ďalšími informáciami a postupom.

Ak sa prihlásiš po naplnení kapacity, je možné, že nebudeš na hackathon vybraný ako súťažiaci. Uplatňujeme princíp „First come, first served.“

Odporúčané kritériá na účastníka sú:
● skúsenosti v oblasti IT,
● skúsenosti v oblasti dizajnu,
● skúsenosti v oblasti biznisu,
● skúsenosti v oblasti tvorby aplikacii a prototypov
● skúsenosti z práce v “šprintoch”.
● študenti s nápadmi,
● skúsenosti z iných hackathonov
● skúsenosti zo zahraničia, najmä z IT, TECH, dizajn biznisu, startup odvetvia
● Ak má človek drive, má nápad alebo rozpracované riešenie, je vítaný.

1. Konflikt záujmov predstavuje situáciu, pri ktorej osobný záujem motivuje alebo môže motivovať porotcu/mentora/zamestnanca organizátora/vlastníka témy/súťažiacich konať proti najlepším cieľom hackathonu.

2. Zapájanie sa týchto osôb do činností, pri ktorých dochádza ku konfliktu záujmov, resp. pri ktorých by mohlo dôjsť ku konfliktu záujmov, nie je povolené.

Medzi takéto činností patrí:

● ovplyvňovanie mentorov a poroty s cieľom zisku pre seba alebo blízku osobu, ekonomického alebo iného prospechu atď.
● ovplyvňovanie osôb pracujúcich u organizátora, ministerstva alebo v spoločnosti, ktorá má dodávateľské alebo partnerské vzťahy s organizátorom,
● úmyselná úprava riešení mentorom, resp. prípadný jednostranný mentoring v prospech niektorých riešiteľov,
● zloženie súťažného tímu mentorom, porotcom alebo osobou pracujúcou pre organizátora, vlastníka témy alebo ministerstvo
● a iné.

3. Ak riešiteľ zistí konflikt záujmov, je povinný bez zbytočného odkladu a preukázateľným spôsobom informovať o konflikte záujmov. Ak riešiteľ neoznámi okolnosti, ktoré by mohli viesť ku konfliktu záujmov, bude táto skutočnosť samotná predstavovať porušenie týchto zásad a možná diskvalifikácia súťažného tímu na hackathone. O diskvalifikácii rozhoduje organizátor.

Osoba mladšia ako 18 rokov, je oprávnená zúčastniť sa na podujatí len po vyplnení a odovzdaní informovaného súhlasu rodiča/zákonného zástupcu organizátorovi alebo s doprovodom rodiča/zákonného zástupcu, počas celej doby trvania podujatia.

Tímy alebo jednotlivci sa môžu prihlásiť do 8. novembra alebo do naplnenia kapacity.

Kapacita je maximálne 60 účastníkov

Hodnotiace kritériá hackathonu

 • Splnenie zadania / Relevantnosť / Funkčnosť: 

Skóre od poroty: 1 až 20
Riešenie / POC / MVP / Softvér súvisí s témou hackathonu a definovaných výziev

Riešenie / POC / MVP / Softvér funguje a spĺňa aspoň základné užívateľské funkcie

 • Nápad / Originalita, Jedinečnosť, Kreativita 

Skóre od poroty: 1 až 15
Aká kreatívna je myšlienka Riešenia / POC / MVP / Softvéru?
Ako je Riešenie / POC / MVP / Softvér / Originálne? 

Je to niečo, čo sa ešte nerobilo, jedinečné aj voči konkurencii?

 • Používateľská skúsenosť / Pridaná hodnota (prípadne technický návrh pre riešenia bez frontendu)

Skóre od poroty: 1 až 15

Je celková používateľská skúsenosť intuitívna? 

Dáva Riešenie / POC / MVP / Softvér z používateľského UX hľadiska zmysel?

Aký bude dopad (z pohľadu rozsahu) a pridaná hodnota Riešenia / POC / MVP / Softvéru pre cieľovú skupinu?

 • Realizovateľnosť / Implementovateľnosť / Životaschopnosť

Skóre od poroty: 1 až 35

Naozaj Riešenie / POC / MVP / Softvér funguje? Je Riešenie / POC / MVP / Softvér ľahké škálovať? Potenciál riešenia byť skutočne zrealizované so zdrojmi, ktoré sú reálne k dispozícii

Ako relevantné je využitie resp. použitie Riešenia / POC / MVP / Softvéru v praxi, na vyriešenie zadanej výzvy

 • Odprezentovanie riešenia porote

Skóre od poroty: 1 až 15

Kvalita prezentácie, vizuálna stránka, obsah, podanie informácii zaujímavou formou

Maximálny počet bodov, ktoré môže získať riešiteľský tím je 100 bodov.

Súťažný tím môže prísť na hackathon s predpripraveným riešním, ale musí byť viditeľné preukázané, že vďaka hackathonu, konzultáciám s mentormi a expertami prišlo k progresu a vylepšeniu jeho predpripraveného riešenia do finálnej podoby smerom k požiadavkám Vlastníka témy. Bude sa hodnotiť progres medzi predpripravenym riešením pred hackathonom a finálnym riešením, ktoré bolo odovzdané porote počas hackathonu.

● Ak má súťažný tím predpripravený prototyp či riešenie, je povinný ho zaslať minimálne 3 dní pred
hackathonom na kontrolu (napr. cez kód na Github link alebo inak (opis, link na web a iné možnosti))

● Organizátor zaznamená predpripravený prototyp či riešenie a informuje o ňom členov mentorského tímu a
poroty, v zložení: Vlastník témy + Organizátor + 2 vybraní experti

● Účastník v rámci submission form pre porotu v rámci hackathonu opíše, aké riešenie mal predpripravené
pred hackathonom (napr. cez kód na Github link alebo inak) a ako ho vylepšil v rámci hackathonu (opäť
textovo aj cez Github link alebo inak). Všetci súťažiaci budú mať k dispozícii jednotnú submission form.

● Porota v rámci hodnotenia porovná finálne riešenie s predpripravenym riešením a vyhodnotí finálne riešenie
na základe: “Základné hodnotenia, bodová stupnica pre porotu”.

Súťažný tím môže byť diskvalifikovaný organizátorom ak je pristihnutý pri podvádzaní, kopírovaní riešení iných súťažných tímov, vyhotovovaní audio video záznamov, plagiátov a iného typu kopírovania ďalších súťažných tímov, zneužívania informácií iných súťažných tímov, nelegálne získané údaje a dáta od iných súťažných tímov, vytvárania obsahu so zámernom poškodzovania účastníkov alebo inak porušuje etiku súťaženia. Ktokoľvek bude svedkom neférového správania, informuje o ňom organizátora.

Podozrenie na diskvalifikáciu nahlasujú členovia súťažných tímov, prípadne mentori alebo tím vlastníka témy či Organizátora. Podozrenie na neférové správanie sa nahlasuje osobne Organizátorovi. Následne je tím / člen tímu, ktorý sa dopustil porušenia pravidiel, vyzvaný opustiť miestnosť, kde sa hackuje. Pre hladký priebeh a pokračovanie hackathonu budú o diskvalifikácii súťažného tímu zvyšní aktéri upozornení cez najbližšiu prestávku na občerstvenie.

Odstúpenie súťažných tímov je možné kedykoľvek v priebehu trvania hackathonu. Zlúčenie súťažných tímov nie je možné od momentu úvodného check-inu súťažných tímov. Tím, ktorý má záujem odstúpiť, musí osobne upovedomiť organizátora.

Pri fyzickom hackathone sa vyžaduje osobná účasť timu. V prípade potreby, alebo životnej situácie, je možnosť, aby člen súťažného tímu hackoval online.

Účasť tímov je bezplatná. Všetko potrebné zastreší Organizátor.

Áno, je možnosť hackovať celú noc.

Organizátor neposkytuje spacáky, matrace, postele ani iné ubytovacie kapacity priamo na mieste konania hackathonu. Pitný režim alebo sprcha sú k dispozícií počas celého trvania hackathonu. Každý súťažný tím má jednu vyhradenú kartičku, s ktorou sa môže dostať z priestoru a do priestoru určeného na hackovanie, kedykoľvek počas trvania hackathonu.

Účastník si musí priniesť vlastný notebook, prípadne iný hardware, ktorý potrebuje na riešenie úloh. O zvyšok bude postarané Organizátorom, tzn. štandard je dostupné wi-fi pripojenie, celodenné jedlo (formou bufetu, raňajky, obed, večera, snack + pitný režim). Organizátor nehradí náklady súvisiace s ubytovaním, ani cestovné náklady.

Ak chce riešiteľ hackovať počas noci, má takú možnosť. Organizátor neposkytuje spacáky, matrace, postele ani iné ubytovacie kapacity priamo na mieste konania hackathonu. Pitný režim alebo sprcha sú k dispozícii počas celého trvania hackathonu. Každý súťažný tím má jednu vyhradenú kartičku, s ktorou sa môžu dostať z priestoru a do priestoru určeného na hackovanie kedykoľvek počas trvania hackathonu.

Organizátor a Vlastník témy zabezpečí súťažným tímom čo najviac informácií, potrebné k riešeniu zadaných výziev počas hackathonu. Všetky informácie a podklady sa budú týkať témy hackathonu.

Napríklad:
● opis spoločenského problému,
● dátový prieskum
● mediálny výstup
● datasety
● skúsení mentori a experti

Oficiálny jazyk je slovenčina. Niektoré keynote prednášky či workshopy však môžu byť aj v anglickom jazyku.

Organizátor hackathonu garantuje teplú stravu, studené pokrmy či snacky formou bufetov počas celého trvania hackathonu. Takisto bude k dispozícii pitný režim.

Prvé tri miesta, ktoré porota vyhodnotí ako najlepšie budú ocenené prize money nasledovne:

 1. Miesto : 3000 Eur
 2. Miesto: 2000 Eur
 3. Miesto: 1000 Eur

S najlepšími tímami bude prebiehať dialóg smerom k implementácii riešenia s cieľom splnenia potrieb vlastníka témy.

Víťazný tím, ktorý bude implementovať svoje riešenie s Vlastníkom témy uzatvára Licenčnú zmluvu. Ide o nevýhradnú licenciu, ktorá je ohraničená územím Slovenskej republiky a časovo neobmedzená, to znamená, že vôbec neobmedzuje autora v šírení svojho diela v rámci svojich komerčných aktivít. Naopak vlastník témy (vždy inštitúcia verejnej správy) je oprávnená šíriť licenciu v záujme hospodárnosti v rámci verejných inštitúcií. Autor zostáva vlastníkom diela, vlastník témy disponuje len takouto nevýhradnou licenciou. Navyše, ak sa výherné tímy nedohodnú na implementácií víťazného riešenia s Vlastníkom témy, víťazné prize money nemusia vrátiť späť Organizátorovi.

Zoznam mentorov a expertov

Chceš byť pri ďalšom kroku k digitalizácii Slovenska?

Prize money

1. miesto 3000 €​
2. miesto 2000 €​
3. miesto 1000 €​

Registrácia súťažných tímov je ukončená.